Pozyczka-ratalna.pl

Czym jest Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych?

Z jednej strony informuje nas o nieuczciwych kontrahentach, z drugiej obecność w nim odgrywa rolę specyficznej kary dla nich. Czym jest Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych, co należy zrobić albo właśnie czego nie zrobić, aby się tam znaleźć oraz czy istnieje jakakolwiek możliwość usunięcia danych z rejestru? 

Dziś małym i średnim firmom coraz trudniej utrzymać się na rynku. Bezrobocie utrzymuje się na stałym, lecz dalekim od ideału poziomie, a w naszych domowych budżetach wielokrotnie brakuje pieniędzy na bieżące wydatki, a przede wszystkich rachunki za mieszkanie, prąd, gaz czy wodę, nie mówiąc już o zakrojonych na szerszą skalę inwestycjach, które dla większości pozostaną wyłącznie w sferze marzeń. Wiele razy słyszymy o tym, że dane przedsiębiorstwo upada czy też – jak to się fachowo określa – ogłasza upadłość. Nie zadajemy sobie wówczas jednak pytania, jakie konsekwencje niesie ze sobą bankructwo. Jedną ze ściślej związanych z tym pojęciem nazw jest Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych.  

Rejestr dłużników niewypłacalnych – co to takiego?

Jest to w pewnym sensie scentralizowana baza danych, zawierająca informacje o podmiotach, które nie uregulowały swoich zobowiązań. Można w nim wyszukać dłużnika znając wyłącznie jego numer w rejestrze, przy czym nie jest to numer samego podmiotu, a jedynie przypisane mu oznaczenie w KRDN. Jeśli z kolei nie jest nam znany taki numer, możemy zdobyć go w wydziale gospodarczym w dowolnym sądzie rejonowym. Aby uzyskać informację, wystarczy posiadać dane identyfikacyjne podmiotu, takie jak nazwa, imię i nazwisko, PESEL, REGON czy Numer Identyfikacji Podatkowej.

Dłużnik niewypłacalny, czyli jaki?

Na przełomie lat definicja prawna dłużnika niewypłacalnego uległa modyfikacjom. Dawniej mniejsze znaczenie miało to, w jakim stopniu dłużnik nie jest w stanie spełnić ciążących na nim należności finansowych. Upadłość ogłaszały już jednak osoby, którym nie udawało się realizować zaledwie niektórych zobowiązań. Zgodnie z obecną literą prawa upadłościowego dłużnikiem niewypłacalnym nazywamy podmiot, który utracił całkowitą zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Unormowania prawne Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

Jak wygląda kwestia regulacji prawnych dotyczących rejestru? Został on wprowadzony w życie na mocy ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. Rejestr prowadzony jest jawnie (formalnie i materialnie), co oznacza, że każdy z nas ma prawo wglądu do danych i nie może twierdzić, że nie miał możliwości się z nimi zapoznać. Co ważne, podobnie jak w innych obszarach prawa domniema się, że wpis w KRDN jest w pełni wiarygodny.

Cele prowadzenia KRDN

Jaki jest cel istnienia Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych? Otóż chodzi o to, że jego funkcje można podzielić na dwie kategorie: informacyjno-zabezpieczającą, a także sankcjonującą. Pierwsza dotyczy sytuacji, gdy potencjalny kontrahent przed przystąpieniem do współpracy sprawdza, czy widniejemy w rejestrze. W ten sposób bada naszą wypłacalność. Z drugiej strony wprowadzenie naszych danych do rejestru jest swego rodzaju karą za niemożność zrealizowania już zaciągniętych zobowiązań. 

Wpis z urzędu

O tym, że zostaniemy wpisani do KRDN decyduje sąd. Prawo wyróżnia dwa tryby wpisu, a wykorzystanie każdego z nich regulowane jest innymi przepisami. Mowa o wpisie z urzędu oraz na wniosek. Wyjaśnijmy na początek, w jakich konkretnie sytuacjach dochodzi do wpisu z urzędu. Mamy tutaj do czynienia z tak zwanym zamkniętym katalogiem. Do rejestru z urzędu wpisuje się, w myśl ustawy o KRS, między innymi: osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, jeśli ogłoszono ich upadłość; osoby fizyczne, które wykonują działalność gospodarczą i ogłosiły upadłość; wspólników ponoszących odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, jeśli ogłoszono jej upadłość; dłużników, którzy zostali zobowiązani do wyjawienia majątku w trybie przepisów k.p.c. o postępowaniu egzekucyjnym; a także osoby, które przez sąd upadłościowy zostały pozbawione prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej itp.

Wpis na wniosek

W tym przypadku mówimy o zgłoszeniu wierzyciela. Jeśli jednak sąd chce wpisać podmiot do rejestru na wniosek muszą łącznie wystąpić dwie przesłanki, a mianowicie wierzyciel musi dysponować tytułem wykonawczym przeciw określonemu dłużnikowi, jak i nie zostać zaspokojony w ciągu 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia. Warto dodać, że w przypadku tak zwanych wierzytelności solidarnych ujawnieniu podlega wierzyciel, który wniósł wniosek. Dane pozostałych nie widnieją w bazie.

Jakie konsekwencje nas spotkają?

Prócz straty zaufania ze strony partnerów biznesowych, którzy zlokalizowali nas w Krajowym Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, osłabienia marki czy też renomy, będziemy mieć problemy na przykład w instytucjach finansowych udzielających pożyczek czy kredytów. Jako przedsiębiorcy lub osoby fizyczne jesteśmy bowiem w ciężkiej pozycji. Banki doskonale zabezpieczają się przed związaniem się umową kredytową z niewiarygodnymi finansowo podmiotami. Każdy przypadek jest oczywiście rozpatrywany indywidualnie, nie ma tutaj reguły. Niemniej jednak trudno sobie wyobrazić, aby instytucja dała kredyt osobie, która widnieje w KRDN. Innym, biznesowo bolesnym dla nas, efektem umiejscowienia naszych danych w rejestrze jest między innymi zerwanie współpracy przez dotychczasowych klientów lub kontrahentów.

Czy można zostać usuniętych z rejestru?

Podmiotem bardzo mocno związanym z pojęciem zadłużenia, rejestru, a także niewypłacalności dłużników jest Krajowy Rejestr Długów (KRD). Wracając jednak do meritum, jeśli już nasze dane trafią do Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych warto zastanowić się, czy jest możliwość, aby kiedyś i przede wszystkim jak zostać stamtąd wykreślonym? Wymieniona wcześniej ustawa stanowi, że sąd rejestrowy z urzędu wykreśla wpisy z rejestru, w przypadku gdy: nastąpi uchylenie lub zmiana postanowienia, na którego podstawie dokonano wpisu lub też uchylone zostanie orzeczenie o ogłoszeniu upadłości.     

Figurowanie w KRDN

Jak więc widzimy, życie z wpisem do rejestru dłużników nie jest proste, w szczególności dla osób, które obracają się w środowisku przedsiębiorców. Kilka błędnych decyzji biznesowych może zaważyć na tym, że będziemy zmuszeni na przykład do ogłoszenia upadłości. Nie ma złotej reguły na to, jak pokierować losami firmy, aby tego uniknąć. Trafiając do KRDN musimy mieć jednak świadomość, że nie zawalił nam się cały świat i warto poszukać wyjścia z sytuacji.

Zostaw ocenę
Autor artykułu
Jakub Grzybowski
Pozostałe publikacje autora
Prowadzi swój biznes od 2014 roku. Bierze udział w rozwoju kilku projektów o tematyce finansowej. Analizuje, porównuje i tworzy rankingi. Prywatnie pasjonat piłki nożnej i nowoczesnych technologii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Weź pożyczkę
mies.